English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng phòng, trung tâm thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

1. Các phòng nghiên cứu:

a. Phòng nghiên cứu tổng hợp
Thực hiện chức năng tham mưu giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực xây dựng và quản lý chương trình công tác của Ủy ban nhân tỉnh, quản lý thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Phòng nghiên cứu Tổng hợp có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên. Trưởng phòng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức thuộc phòng và báo cáo bằng văn bản cho Lãnh đạo Văn phòng và Phòng Hành chính – Tổ chức để theo dõi.
  Phòng nghiên cứu Tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Theo dõi, tham mưu đề xuất các lĩnh vực: thống kê, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hợp tác phát triển với các tỉnh, thành phố bạn.
- Theo dõi việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh, UBND tỉnh với các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Theo dõi việc tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020; việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội cấp huyện.
- Xây dựng và quản lý kế hoạch, chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; đề xuất việc điều chỉnh khi cần thiết; chuẩn bị nội dung họp kiểm điểm thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Theo dõi việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh.
- Tổng hợp hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, những diễn biến về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an tinh để xây dựng báo cáo tuần phục vụ họp báo hàng tuần giữa Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ và UBND tỉnh; dự thảo báo cáo tuần, báo cáo đột xuất về hoạt động chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo định kỳ hàng tháng, quý năm.
- Phối hợp với các phòng có liên quan chuẩn bị báo cáo cho UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh làm việc với Lãnh đạo các cơ quan Trung ương.
- Chuẩn bị nội dung phục vụ các cuộc họp báo cáo của Chủ tịch với cơ quan báo đài hàng quý, giao ban hàng tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự thảo các nội dung trả lời phỏng vấn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với báo, đài có nội dung liên quan đến quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội chung.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.
b) Phòng Nghiên cứu Nội chính
Thực hiện chức năng nghiên cứu, tham mưu, thu thập, xử lý thông tin và tham mưu đề xuất cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng thuộc các lĩnh vực công tác về: Quốc phòng – An ninh; Trật tự an toàn xã hội; Nội vụ; hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật ; xây dựng chính quyền và các tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp; địa giới hành chính; phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo (gọi chung là lĩnh vực Nội chính);
Phòng Nghiên cứu Nội chính có Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên. Trưởng phòng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức thuộc phòng và báo cáo bằng văn bản cho Lãnh đạo Văn phòng và Phòng Hành chính – Tổ chức để theo dõi.
Phòng nghiên cứu Nội chính thực hiện các nhiệm vụ  cụ thể sau:
- Tham mưu, đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội chính để giao các cơ quan chức năng nghiên cứu trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chủ trì và phối hợp các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung,tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện về lĩnh vực nội chính; dự thảo thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan,  thẩm tra về mặt thủ tục và hình thức các báo cáo, đề án, dự án và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh thuộc lĩnh vực nội chính do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện về lĩnh vực nội chính; dự thảo thông báo cáo kết của Chủ tịch UBND tỉnh và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện về lĩnh vực nội chính; dự thảo thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan, thẩm tra về mặt thủ tục và hình thức các báo cáo, đề án, dự án và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh thuộc lĩnh vực nội chính do các cơ quan môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cơ quan, tổ chức trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thực hiện các Luật, Pháp lệnh, các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện về lĩnh vực nội chính; báo cáo và đề xuất các biện phấp giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo thực hiện.
- Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của các Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra, Viện Kiểm sát, Tòa án, Công an, Quân sự, các hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.
c) Phòng Nghiên cứu Kinh tế kỹ thuật
Thực hiện chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những vấn đề thuộc nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong quản lý hành chính nhà nước về lĩnh vực: Xây dựng, quản lý đô thị; khoa học và công nghệ; giao thông vận tải, công nghệ thông tinh; công nghiệp; bưu chính, viễn thông, điện lực; quản lý các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công.

Phòng Nghiên cứu Kinh tế kỹ thuật có Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên. Trưởng phòng có trách nhiệm phân công từng nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức thuộc phòng và báo cáo bằng văn bản cho Lãnh đạo Văn phòng và Phòng Hành chính – Tổ chức để theo dõi.
Phòng nghiên cứu Kinh tế kỹ thuật có nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, công nghệ thông tin, xây dựng cơ bản, kinh tế ngành lĩnh vực theo dõi, kinh tế hợp tác – hợp tác xã, nhà – đất; quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc thẩm quyền theo chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước;
- Tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề về:
+ Quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch khu dân cư, quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp, quy hoạch cụm công nghiệp, quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực theo dõi;
+ Phát triển nhà ở và công sở, kinh doanh bất động sản;
+ Vật liệu xây dựng;
+ Thực hiện dự án đầu tư, thẩm định dự án, hoạt động đấu thầu, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư;
+ Cấp phép xây dựng, chứng chỉ hành nghề;
+ Quản lý đô thị, cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, nghĩa trang, chất thải, rác thải;
+ Phát triển điện lực;
+ Đề án xóa nghèo bền vững theo Quyết định số 615/QĐ-TTg (phần xây dựng cơ bản), Đề án hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 167/QĐ-TTg, Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, Đề án nâng cấp bệnh viện;
+ Trật tự an toàn giao thông, vận tải, đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô;
+ Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh giao.
d) Phòng nghiên cứu Kinh tế tổng hợp
Thực hiện chức năng tham mưu giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo điều hành quản lý nhà nước về công tác điều hành ngân sách, thu hút đầu tư, thương mại – du lịch, giá cả thị trường, tín dụng, quản lý công sản, khoán biên chế, khoán chi hành chính, giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.
Phòng nghiên cứu Kinh tế tổng hợp có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên. Trưởng phòng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức thuộc phòng và báo cáo bằng văn bản cho Lãnh đạo Văn phòng và Phòng Hành chính – Tổ chức để theo dõi.
  Phòng Nghiên cứu Kinh tế tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau;
- Quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, điều hành ngân sách: đầu năm có nhiệm vụ phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có quyết định giao dự toán cho các đơn vị từ các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và nguồn vốn địa phương như: bổ sung và hỗ trợ có mục tiêu, vốn xổ số kiến thiết, vốn vay, cuối năm báo cáo thu – chi ngân sách trình Hội đồng nhân dân tỉnh, bổ sung dự toán cho các đơn vị chi đột xuất, điều chỉnh các nguồn vốn theo yêu cầu nhiệm vụ, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp, kiểm tra quyết định dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán, cho chủ trương về mức chi cho các cuộc thi, tổ chức kỹ niệm các ngày lễ, sự kiện. . ., báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách theo yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương; lập báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương cho các dự án khởi công mới, báo cáo các bộ chuyên ngành về mguồn vốn thực hiện dự án.
- Thẩm định hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn đối với các phí, mức phí thuộc thẩm quyền và các loại phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh ban hành.
- Chuẩn bị tài liệu, số liệu cho UBND tỉnh làm việc với cá đoàn kiểm toán hàng năm như: kiểm toán chương trình nước sạch, chương trình 135, kiểm toán ngân sách hàng năm theo yêu cầu của kiểm toán và báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của kiểm toán….
- Lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ: giúp Lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hành giả…, theo giỏi lĩnh vực phát triển du lịch, cho chủ trương để các trung tâm tham gia hỗ trợ, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, hội thảo xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch, cho chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa.
- Thẩm định, trình ban hành các chính sách thu hút đầu tư, ưu đãi về thuế, giá thuê đất, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xúc tiến thương mại…, cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư , điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, cho chủ trương địa điểm mở chi nhánh, xếp hạng doanh nghiệp, công nhận xếp loại doanh nghiệp hàng năm, nâng lương cán bộ quản lý doanh nghiệp.
- Quản lý giá, công sản: cho chủ trương mua sắm tài sản theo phân cấp, phê duyệt giá tài sản để thanh lý, giá khởi điểm đưa ra bán đấu giá tài sản như: phương tiện, nhà, đất và các loại tài sản khác thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, cho chủ trương thuê trụ sở làm việc các đơn vị, chủ trương giảm tiền sử dụng đất cho thân nhân liệt sĩ, phê duyệt đơn giá để xác định giá đất cho thuê, làm nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp thuê đất,…
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.
e) Phòng nghiên cứu Nông nghiệp – Tài nguyên và Môi trường
Thực hiện chức năng tham mưu giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước về công tác nông, lâm, ngư, nghiệp, tài nguyên – môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, phòng chống bão lục và tìm kiếm cứu nạn theo qui định của pháp luật.
Phòng Nghiên cứu Nông nghiệp – Tài nguyên và Môi trường có Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên. Trưởng phòng có trách nhiệm phân công từng nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức thuộc phòng và báo cáo bằng văn bản cho lãnh đạo Văn phòng và phòng Hành chính – Tổ chức để theo dõi.
Phòng Nghiên cứu Nông nghiệp – Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:
- Trình ban hành các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường;
- Trình phê duyệt quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất theo thẩm quyền;
- Thực hiện hồ sơ thu hồi – giao – cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thưo thẩm quyền;
- Trình phê duyệt các dự án khác thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường;
- Xử lý các đề nghị, kiến nghị của các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về các vấn đề thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; thẩm tra các đề án, chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường;
- Thực hiện các công việc thường xuyên khác thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường;
- Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn:
- Trình ban hành các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Theo dõi xử lý những vấn đề thuộc lĩnh vực nông - lâm – ngư nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi – nuôi trồng thủy sản, chế biến, khai thác thủy sản, thú y, khuyến nông, khuyến ngư, kinh tế, trang trại, kinh tế tập thể, kinh tế biển, bảo vệ và phát triển rừng…)
- Trình ban hành các chủ trương, chính sách về phòng chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi; bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản; phòng chống lục bão và tìn kiếm cứu nạn;
- Tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về lĩnh vực nông , lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn; phòng chống dịch bệnh vật nuôi, cây trồng; phòng chống lục bão, tìm kiếm cứu nạn;
- Theo dõi, đề xuất việc triển khai xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh theo đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước;
- Trình phê duyệt các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Xử lý các đề nghị, kiến nghị của các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về các vấn đề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư, nghiệp và phát triển nông thôn; thẩm tra các đề án, chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực nông lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn;
- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo văn phòng phân công.
f) Phòng Nghiên cứu Văn hóa – Xã hội:
Thực hiện nghĩa vụ nghiên cứu giúp Lãnh đạo văn phòng tham mưu, đề xuất Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước về công tác văn hóa, xã hội, xóa đối giảm nghèo, giải quyết việc làm, chính sách dân tộc, tôn giáo theo quy định của pháp luật.
Phòng nghiên cứu Văn hóa -  Xã hội có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên. Trưởng phòng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức thuộc phòng và báo cáo bằng văn bản cho Lãnh đạo văn phòng và phòng Hành chính – Tổ chức để theo dõi.
Phòng nghiên cứu Văn hóa -  Xã hội thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:
- Tham mưu các lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh:
+ Việc tổ chức các Tết, lễ hội (bao gồm lễ hội của đồng bào dân tộc), công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (khâu chế biến), phòng, chống các dịch bệnh ở người; phê duyệt các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về lĩnh vực Văn hóa – Xã hội;
+ Công nhận hoặc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, văn hóa, phổ cập giáo dục các cấp; công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;
+ Chỉ đạo tổ chức tuần lể quốc gia an toàn, vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động – phòng chống cháy nổ; chỉ đạo thi tốt nghiệp; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho các đối tượng chính sách;
+ Thông báo giao chỉ tiêu và duyệt danh sách xét cử tuyển vào đại học, cao học và trung học chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển; duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp; giải quyết các lĩnh vực công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, xuất khẩu lao động, cấp, mới, cấp lại bằng tổ quốc ghi công, công tác, mộ, nghĩa trang liệt sĩ,…
+ Chấp thuận việc sửa chửa nơi thờ tự, việc bổ nhiệm, suy cử chức sắc tôn giáo theo quy định của pháp luật.
+ Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.
g) Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
Giúp Chánh Văn phòng thực hiện chức năng nghiên cứu, tham mưu đề xuất những vấn đề thuộc nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong quản lý hành chính nhà nước về lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính.
Phòng kiểm soát thủ tục hành chính có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên. Trưởng phòng có trách nhiệm phân công cụ thể cho từng cán bộ, công chức thuộc phòng và báo cáo bằng văn bản cho Lãnh đạo Văn phòng và Phòng Hành chính – Tổ chức để theo dõi.
Phòng Kiểm  soát thủ tục hành chính thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về kiểm soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
- Tiếp nhận nghiên cứu và phân loại các phản ánh, kiến nghị của các nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để giao cho các đơn vị địa phương có liên quan xử lý theo quy đinh tại Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND; đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp cần thiết để chấn chỉnh kỹ luật, kỹ cương hành chính trong việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.
- Kiểm soát chất lượng và nhập dữ liệu thủ tục hành chính, văn bản liên quan đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của thủ tục hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã được công bố, nhập dữ liệu và đăng tải vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện tạo đường kết nối về các dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho cá nhân, tổ chức từ các trang tin điện tử của các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thành phố với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Tổ chức thực hiện việc rà soát, dánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn của toàn tỉnh theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.
- Tham gia ý kiến bằng văn bản về việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đối với Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, công chức liên quan trong quy trình xét thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các trường hợp đề nghị cấp trên khen thưởng.
- Kiểm tra, tổng hợp, xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo định kỳ hoặc đột xuất để trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điều 35 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP.
- Thiết lập hệ thống đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm tại các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan, đơn vị liên quan; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Cục kiểm soát thủ tục hành chính.
- Đôn đốc các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện việc thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; thực hiện các chương trình, dự án, đề án về kiểm soát thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc cơ quan nhà nước cấp trên ban hành.
- Tham mưu giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ở địa phương để thông tin, tuyêm truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về các quy định hành chính.
- Trong quá trình hoạt động, tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc huy động cán bộ, công chức của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã và các đơn vị liên quan làm việc tập trung tại Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; trường hợp cần thiết trình cấp thẩm quyền ký hợp đồng và sử dụng chuyên gia tư vấn trong và ngoài khu vực nhà nước đến làm việc theo chế độ hợp đồng khoán việc phù hợp với quy định của pháp luật.
- Hướng dẩn, kiểm tra việc điền mẫu đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của các Sở, ngành, đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá độc lập tác động của thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra lần cuối về sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý của quy định về thủ tục hành chính và việc lấy ý kiến theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đối v ới các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
- Theo dõi tình hình hoạt động, nghiên cứu tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính nhà  nước thuộc lĩnh vực cải cách hành chính nhà nước ( bao gồm công tác cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh).
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình lập quy hàng năm, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện chương trình lập quy đã được phê duyệt.
- Theo dõi, kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của cơ quan tổ chức nhà nước ( bao gồm văn phòng của UBND tỉnh).
- Thực hiện công tác pháp chế: phối hợp các phòng nghiên cứu kiểm tra lần cuối các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.
2. Các phòng chuyên môn nghiệm vụ
a) Phòng ngoại vụ
Phòng ngoại vụ có Trưởng phòng và các chuyên viên. Trưởng phòng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức thuộc phòng và báo cáo bằng văn bản cho Lãnh đạo Văn phòng và Phòng Hành chính – Tổ chức để theo dõi.
Phòng Ngoại vụ thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:
- Xây dựng chương trình kế hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại ở địa phương Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định;
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đối ngoại, thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng nghiệp và giám sát việc thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh đúng pháp luật của Nhà nước;
- Giúp đỡ UBND tỉnh quản lý thống nhất các đoàn ra, đoàn vào và theo dõi, quản lý các đoàn đi nước ngoài của cán bộ, công chức trong tỉnh; tổ chúc đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với UBND tỉnh; Tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Phối hợp cơ quan chức năng của tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh về phương hướng đối ngoại theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tham mưu UBND tỉnh về chủ trương, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài; tham gia xây dựng các đề án, chương trình của tỉnh về hội nhập kinh tế quốc tế;
- Thẩm định và đề xuất về công tác tiếp nhận và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO);
- Phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh với cơ quan đối ngoại của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại và nghiệp vụ đối ngoại;
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan để xử lý các vấn đề lãnh sự có liên quan đến yếu tố nước ngoài như thân nhân, tài sản, đi lại, lưu trú, các vấn đề liên quan đến biên giới, lãnh thổ, vi phạm của người nước ngoài ở địa phương;
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong công tác Việt kiều;
- Phối hợp Phòng Hành chính – Tổ chức và các đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác học tập nghiên cứu, bồi dưỡng về chuyên môn, chính trị với cán bộ, công chức thuộc phòng nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức tiếp khách quốc tế, trong nước theo sự phân công của lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
b) Phòng tiếp công dân
- Giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ và đột xuất.
- Tổ chức tiếp nhận đơn thư, phân loại, chuyển đơn thư đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết các quy định của pháp luật.
- Theo dõi, tổng hợp tình hình giải quyết đơn thư do Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo cho Lãnh đạo văn phòng và Chủ tịch UBND tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.
c) Phòng Hành chính – Tổ chức
Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý thống nhất việc phát hành văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; quản lý công tác văn thư; lưu trữ; công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh.
Phòng Hành chính - Tổ chức có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn nghiệp vụ. Trưởng phòng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức thuộc phòng và báo cáo bằng văn bản cho Lãnh đạo Văn phòng theo dõi.
Phòng Hành chính- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:
- Thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác văn thư- lưu trữ.
- Tổ chức tiếp nhận và phát hành văn bản đi, đến quản lý con dấu theo quy định.
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ lưu trữ hiện hành của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của Nhà nước;
- Giúp Lãnh đạo Văn phòng thống nhất quản lý công tác hành chính, kiểm tra và chịu trách nhiệm về hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định;
- Tổ chức thực hiện công tác tiếp và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các bộ phận thuộc Văn phòng UBND tỉnh;
- Tham mưu Lãnh đạo văn phòng trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế; quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng; thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh;
- Giúp Lãnh đạo Văn phòng theo dõi việc chấp hành giờ giấc, trang phục, việc đeo thẻ của cán bộ, công chức trong giờ làm việc;
- Tổng hợp Lich trực các ngày nghỉ Lễ, Tết của Văn phòng;
- Tổng hợp tình hình và lập các báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Văn phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.
d) Phòng Quản trị- Tài vụ
Có chức năng đảm bảo các điều kiện phương tiện vật chất cho hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các tổ chức có liên quan theo quy định của UBND tỉnh;
Phòng Quản trị- Tài vụ có Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng các công chức ( kể cả nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP). Trưởng phòng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức thuộc phòng và báo cáo bằng văn bản cho Lãnh đạo Văn phòng và Phòng Hành Chính- Tổ chức để theo dõi.
Phòng Quản trị- Tài vụ thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:
- Quản lý công tác tài vụ, tài sản của cơ quan đúng chế độ, chính sách; bảo đảm điều kiện phương tiện, vật chất cho hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh;
- Thực hiện về quản lý, hạch toán các khoản thu, chi tài chính theo quy định của Nhà nước; giám sát việc mua sắm, trang bị, sửa chữa các loại tài sản, phương tiện phục vụ hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo đúng chế độ tài chính quy định;
- Xây dựng báo cáo công khai tài chính theo quy đinh;
- Tổ chức thực hiện tốt các hội nghị, các cuộc họp, các buổi đón tiếp khách của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.
- Giữ gìn vệ sinh toàn khu vực cơ quan, chăm sóc vườn hoa , cây xanh trong cơ quan.
- Quản lý tất cả tài sản công của cơ quan đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách, đáp ứng kịp thời những yêu cầu  đột xuất của Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh.
- Tổ chức mua sắm tài sản, trang thiết bị cho văn phòn UBND tỉnh theo phân công của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, quản lý bảo trì và sữa chữa các loại tài sản cơ quan đúng chế độ quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng giao.
3. Đơn vị sự nghiêp
a) Trung tâm Tin học- Công báo
- Giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về Công báo; theo dõi quản lý, xuất bản và phát hành Công báo tỉnh ( Công báo in và Công báo điện tử).
- Dự toán kinh phí cho hoạt động xuất bản Công báo hàng năm theo quy định pháp luật.
- Chịu trách nhiệm sắp xếp, quản lý, lưu trữ, theo dõi văn bản đang Công báo theo từng năm, đảm bảo khoa học, thuận tiện cho việc tìm kiếm để đối chiếu khi cần thiết.
- Thực hiện nhiệm vụ quản lý trang thiết bị tin học của Văn phòng.
- Thực hiện nhiệm vụ vận hành, bảo trì, bảo hành hệ thống mạng nội bộ, quản lý phần mềm hồ sơ công việc, quản trị trang thông tin điện tử của Văn phòng.
- Giúp Chánh Văn phòng phục vụ các kỳ họp trực tuyến giữu UBND tỉnh với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và với Bộ, ngành Trung ương.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.
b) Nhà khách Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh
Hoạt động theo Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 05/4/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2011- 2013 cho Nhà khách Tỉnh ủy- Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh…”
Họ tên, điện thoại, email của lãnh đạo Văn phòng và các đơn vị thuộc Văn phòng:

TT

Họ tên, Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

01

Trần Anh Dũng- Chánh Văn phòng UBND tỉnh

01699239559

trananhdung-travinh@chinhphu.vn

02

Lê Hữu Nghị- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0917911818

lehuunghi-travinh@chinhphu.vn

03

Trần Minh Triệu- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0913980061

tranminhtrieu-travinh@chinhphu.vn

04

Nguyễn Thanh Tâm- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0916129788

nguyenthanhtam-travinh@chinhphu.vn

05

Phan thị Bé Năm- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0918821210

phanthibenam-travinh@chinhphu.vn

06

Nguyễn Quốc Dũng- Phó Trưởng phòng nghiên cứu Tổng hợp

0945004552

phanquocdung-travinh@chinhphu.vn

07

Nguyễn văn Chạy- Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Văn hóa Xã hội

0916129445

nguyenvanchay-travinh@chinhphu.vn

08

Lý Thanh Trà- Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Văn hóa Xã hội

01683891612

lythanhtra-travinh@chinhphu.vn

09

Mai Thanh Duẩn- Trưởng phòng Nghiên cứu Kinh tế KT

0918576586

maithanhduan-travinh@chinhphu.vn

10

Đổ Thành Liệt- Trưởng phòng Nghiên cứu Kinh tế TH

0918353433

dothanhliet-travinh@chinhphu.vn

11

Trần Thanh Phong- Phó TP Nghiên cứu Nông nghiệp

0979840599

tranthanhphong-travinh@chinhphu.vn

12

Trần Văn Bình- Trưởng phòng Ngoại vụ

0913880708

tranvanbinh-travinh@chinhphu.vn

13

Bùi Bá Ninh- Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục HC

0972866141

buibaninh-travinh@chinhphu.vn

14

Lê Công Ngoán- Trưởng phòng tiếp Công dân

0903153679

levanngoan-travinh@chinhphu.vn

15

Lê Thị Thùy Phương- Trưởng phòng Hành chính- Tổ chức

0919253540

lethithuyphuong-travinh@chinhphu.vn

16

Lê Thị Kim Phượng- Trưởng phòng Quản trị- Tài vụ

0977079449

lethikimphuong-travinh@chinhphu.vn

17

Đào Thanh Lâm- Giám đốc Trung tâm Tin học- CB

0913764595

daothanhlam-travinh@chinhphu.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2832
  • Trong tuần: 358,543
  • Tất cả: 28,034,040

Chung nhan Tin Nhiem Mang