English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 4849

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Sáng ngày 16/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI cùng các Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh chủ trì Hội nghị

Về phía lãnh đạo tỉnh, đồng chủ trì Hội nghị có ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh; ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết: qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, tỉnh Trà Vinh đã có những chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết. Sau khi tiếp thu Nghị quyết Trung ương 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 10/02/2014 để triển khai thực hiện Nghị quyết đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; đồng thời chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc và các cấp, các ngành thường xuyên quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị,... về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy thông qua báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở các cấp, phát huy vai trò Đảng lãnh đạo toàn diện; nghiêm túc thực hiện, triển khai đầy đủ với quyết tâm cao các Nghị quyết liên quan đến xây dựng Đảng về tổ chức, tinh giản biên chế đạt yêu cầu đề ra; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Về phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết các vấn đề xã hội; xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Đã tập trung xây dựng nông thôn mới, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 và Nghị định số 130/2015/NĐ ngày 18/12/2025; đã phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Toàn tỉnh hiện có 268.078/280.208 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, 752/756 ấp, khóm văn hóa, 85/85 xã văn hóa nông thôn mới, 19/21 phường, thị trấn văn minh, đô thị.

Bên cạnh đó, việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc cũng được chú trọng, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở được thành lập từ tỉnh đến cơ sở; thường xuyên củng cố, kiện toàn hoạt động đúng chức năng; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm triển khai thực hiện tốt.

Với những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ tổ quốc những năm tiếp theo là tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đổi mới tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực hiện đầy đủ, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục nâng cao tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc cường thịnh, trường tồn; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Song song đó, cần giữ vững độc lập, tự chủ; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân hiện đại bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và địa phương; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đạt được trong 10 năm qua và cơ bản nhất trí với 6 nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị Trà Vinh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ những yếu tố tác động bất lợi để có phương án, kế hoạch phòng, chống từ sớm, từ xa; cần phát huy có hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết, kịp thời nắm bắt những cơ hội, phát huy thế mạnh và tiềm năng nội lực, sáng tạo để vượt qua khó khăn, thách thức phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh của tỉnh ngày càng vững chắc.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Quốc Bình

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 553
  • Hôm nay: 33565
  • Trong tuần: 328,788
  • Tất cả: 48,672,701

Chung nhan Tin Nhiem Mang