English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Trong những năm vừa qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã thực sự đi vào đời sống, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng rãi của quần chúng. 

Liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2020

Phong trào đã tạo nên một diện mạo mới cho cơ sở; nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu quê hương, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, đặc biệt là tinh thần cộng đồng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Đời sống kinh tế của nhân dân không ngừng được cải thiện. Phong trào đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển. Nhân dân biết tự ý thức giữ gìn, tôn tạo và bảo vệ các di sản văn hóa; các thiết chế văn hóa ở tận cơ sở được quan tâm đầu tư và hoạt động có hiệu quả.

Trong năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, vượt qua những khó khăn, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh” đạt được một số kết quả sau: Đến nay trên địa bàn tỉnh đã công nhận 256.114/277.260 hộ đạt chuẩn “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” chiếm tỷ lệ 92,37%, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra công nhận lại 177 ấp, khóm văn hóa và công nhận mới 28 ấp, khóm văn hóa. Toàn tỉnh đã công nhận 739/756 ấp, khóm văn hóa, chiếm tỷ lệ 97,75%. Tỉnh có 963/1.036 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 92,95%. Đã công nhận mới 6 xã đạt chuẩn “xã văn hóa nông thôn mới”. Toàn tỉnh đã công nhận 72/85 xã đạt chuẩn “xã văn hóa nông thôn mới”, đạt tỷ lệ 84,70%; 15/21 phường, thị trấn đạt chuẩn “phường, thị trấn văn minh đô thị”, đạt tỷ lệ 71,42%. Có trên 300 cơ sở trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể dục, thể thao.

Hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định và đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người dân. Các trạm y tế cơ bản đảm bảo phục vụ khám, chữa bệnh và phòng bệnh theo tỷ lệ quy định 01 cán bộ y tế/2.000 dân. Có 104/106 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; đạt tỷ lệ 98,11%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt 96,54%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm 8%...

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tỉnh đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn xây dựng nông thôn mới; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và trách nhiệm cộng đồng đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao ở cơ sở gắn với xây dựng NTM; từng bước xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở; đồng thời xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tin tưởng rằng với sự quyết tâm của các ngành, các cấp cùng sự hưởng ứng thực hiện của nhân dân tỉnh Trà Vinh sẽ góp phần đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Trà Vinh ngày càng phát triển bền vững./.

Đinh Thanh

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 24542
  • Trong tuần: 273,882
  • Tất cả: 23,421,630

Chung nhan Tin Nhiem Mang