ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TRÀ VINH GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2016 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị quyết số 09/2021/QH15 ngày 25/7/2021 của Quốc hội về chương trình giám sát năm 2022; Kế hoạch số 06/KH-ĐGS ngày 30/9/2021 của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021”. Trong 02 ngày 24 và 25/3/2022, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại 11 đơn vị, trong đó giám sát trực tiếp 04 đơn vị gồm UBND huyện Duyên Hải, UBND thành phố Trà Vinh, Sở Tài chính và UBND tỉnh; giám sát qua văn bản đối với 07 huyện, thị xã. 

Ông Thạch Phước Bình, TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách, Trưởng đoàn giám sát phát biểu mục đích, yêu cầu tại buổi làm việc với UBND huyện Duyên Hải sáng ngày 24/3/2022.

Tại buổi làm việc với UBND huyện Duyên Hải, lãnh đạo UBND huyện cho biết, hàng năm, Lãnh đạo UBND huyện triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các ngành, các cấp quan tâm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân; chỉ đạo thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản có liên quan. Việc giao dự toán NSNN, kế hoạch đầu tư công hàng năm; quyết toán ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy định. Trong giai đoạn 2016 – 2021 huyện đã thực hiện NSNN là 3.486 tỷ đồng, chi NSNN 2.859 tỷ đồng và tiết kiệm do thực hiện cơ chế khoán chi, văn phòng phẩm, hội nghị, hội thảo, mua sắm, sửa chữa,… với số tiền 17.932.100.877 đồng. Đồng thời kiểm tra, giám sát phát hiện sai phạm và xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước 495.000.000 đồng. 
Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án nhóm B, C giai đoạn 2016 - 2021 là 333 dự án: trong đó dự án nhóm B là 01 dự án, nhóm C là 332 dự án, quyết toán đúng thời gian là 302 dự án với số tiền 472.935 triệu đồng; quyết toán không đúng thời gian là 31 dự án với số tiền 39.861 triệu đồng. Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện đúng mục đích, tiêu chuẩn, đối tượng và theo quy định pháp luật; công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà đất công vụ, công trình phúc lợi công cộng luôn tuân thủ theo các quy định về đối tượng, định mức, sử dụng có hiệu quả và đảm bảo thực hành tiết kiệm, giai đoạn 2016 - 2021 đã tiết kiệm được 21.891 triệu đồng qua đấu thầu; công tác tuyển dụng công chức, viên chức thực hiện theo yêu cầu, nhiệm vụ và vị trí việc làm trong phạm vi biên chế được cấp có thẩm quyền giao, đảm bảo công khai minh bạch; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá đối với công chức, viên chức theo tiêu chuẩn, chức danh,… việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn nhân lực chấp hành đúng nguyên tắc, chế độ, bảo đảm tiết kiệm theo quy định. Việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn được các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác và kịp thời phát hiện xử lý vi phạm, trong giai đoạn đã xử lý 14 vụ và phạt số tiền 436.950.000 đồng.
Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn tồn tại hạn chế trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số cơ quan đơn vị cấp xã vẫn còn tình trạng sử dụng ngân sách chưa hiệu quả, chưa chấp hành nghiêm túc tiết kiệm chi tiêu theo quy định; việc quản lý và triển khai thực hiện các dự án đầu tư còn giải ngân vốn không đạt kế hoạch, chậm quyết toán hoàn thành dự án, còn xảy ra tình trạng đất công bị lấn chiếm, chưa khai thác hết tiềm năng đất bãi bồi ven sông, một số địa phương cấp xã chưa quan tâm thực hiện quản lý, sử dụng đất công đúng quy định,… 
Làm việc với UBND thành phố Trà Vinh, Lãnh đạo UBND thành phố Trà Vinh cho biết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tuyền truyền rộng rãi thông qua cổng thông tin điện tử, đài phát thanh để toàn thể công chức, viên chức và nhân dân nắm, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh. Việc lập, thẩm định, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm được thực hiện trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch và tập trung bố trí vốn đầu tư cho các công trình, dự án cấp thiết, hạch toán đầy đủ về mặt hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật; UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường rà soát việc sử dụng, quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà đất công vụ, công trình phúc lợi công cộng; kiểm tra toàn bộ tài sản công để xây dựng kế hoạch sử dụng hoặc bán đấu giá để tạo vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; chỉ đạo thực hiện điều chuyển, nâng cấp, sửa chữa đảm bảo tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, đúng tiêu chuẩn, định mức; chỉ đạo thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố được chặt chẽ.
Giai đoạn 2016 – 2021, UBND thành phố thu ngân sách là 2.875,271 tỷ đồng;  chi ngân sách là 2.770.458 tỷ đồng, tiết kiệm trong lĩnh vực chi ngân sách 8.672.456.517 đồng. Công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn giai đoạn 2016 -2021 có 350 trường hợp lấn, chiếm đất công do các xã, phường quản lý với diện tích 16.716.2 m2, đã xử lý, trả lại đất 42 trường hợp với diện tích 4.007m2; trả lại mặt bằng 01 trường hợp; công tác giao đất cho hộ gia đình, cá nhân 118 trường hợp với diện tích 2,5ha; giải quyết đất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số 19 trường hợp với tổng diện tích 2.564,1m2 theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg; đấu giá 363 lô đất với diện tích 57.493,5m2, đã bán đấu giá được 345 lô đất với diện tích 56.340,2m2 , diện tích còn lại là 1.153,3m2 tại tuyến đất đô thị mới phía đông Mậu Thân; thu hồi đất trong giai đoạn 2016 - 2021 của 1.236 hộ gia đình với tổng diện tích 426.354,3m2. Trong kỳ, UBND thành phố đã nhận 32 đơn khiếu nại về đất đai, đã giải quyết 31 đơn, còn lại 01 đơn chưa đối thoại do ảnh hưởng Covid-19,...

Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh báo cáo với Đoàn giám sát vào chiều ngày 24/3/2022

UBND thành phố Trà Vinh đã chủ động chỉ đạo các đơn vị hành chính, đoàn thể, ban ngành, hội kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, tiết kiệm mua sắm tài sản, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, có thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng đề xuất kiến nghị việc tăng cường công tác tuyên truyền; xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và có kế hoạch kiểm tra, giám sát. Thực hiện nghiêm về công khai trong các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong đầu tư xây dựng cơ bản, không bố trí vốn cho các công trình khởi công mới chưa cấp thiết hoặc chưa đầy đủ hồ sơ theo quy định gây lãng phí, thất thoát ngân sách; tăng cường thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công, chi tiêu ngân sách,…
Tại buổi làm việc với UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết, hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phổ biến, hướng dẫn, triển khai đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan Luật NSNN và các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính... đến các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hàng năm các sở, ngành, địa phương xây dựng dự toán đúng mẫu biểu, chỉ tiêu quy định, gửi cơ quan tài chính thẩm định; trên cơ sở giao dự toán của Trung ương, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã phân bổ và giao dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công hàng năm, tổ chức thu, chi và điều hành ngân sách đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đảm bảo công khai, minh bạch; qua đó, đã thực hiện cắt giảm 10% tiết kiệm chi thường xuyên giai đoạn 2016 - 2021, với số tiền 599.535,01 triệu đồng, bên cạnh đó, cắt giảm các khoản chi hội thảo, hội nghị chưa cần thiết, công tác phí, các khoản chỉ thường xuyên 06 tháng cuối hàng năm,... dành nguồn thực hiện chính sách cải cách tiền lương; thực hiện cắt giảm dự toán do biên chế thực hiện thấp hơn biên chế được giao... với tổng số tiền 77.746,69 triệu đồng. Năm 2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo cắt giảm dự toán đối với các khoản chi chưa thật sự cần thiết nhằm bổ sung dự phòng NSNN để tập trung nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, với tổng số tiền 81.968,99 triệu đồng. Tổng số tiền tiết kiệm trong lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán NSNN giai đoạn 2016 - 2021: 759.250,69 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn giám sát vào chiều ngày 25/3/2022

Kết quả thực hiện thu, chi NSNN giai đoạn 2016-2021, tổng thực hiện thu NSNN 82.105.704 triệu đồng, trong đó thu nội địa: 24.280.320 triệu đồng, vượt 10,42 % dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; Tổng thực hiện chi NSNN 69.635.297 triệu đồng, trong đó chi thường xuyên 33.787.765 triệu đồng, bằng 100,64% so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; chi đầu tư phát triển 18.129.616 triệu đồng, bằng 108,51% so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.
Về lập, thẩm định, phê duyệt, giao thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 được Trung ương phê duyệt 7.529,923 tỷ đồng, chi đáp ứng khoảng 22,25% so với nhu cầu thực tể của địa phương, tổng số vốn ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 được Trung ương giao cho tỉnh thấp hơn so với kế hoạch được duyệt (giao 6.602,243 tỷ đồng/7.529,923 tỷ đồng), đạt 87,68% kế hoạch vốn được duyệt. Tổng số dự án đầu tư mới 537 dự án, trong đó đã hoàn thành đưa vào sử dụng 471 dự án, dự án chuyển tiếp 66 dự án, không có phát sinh dự án treo. Tuy nhiên, quá trình thực hiện có 85 dự án còn vướng mắc phải điều chỉnh từ 01 đến 02 lần, do điều chỉnh mục tiêu, điều chỉnh quy mô, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, kéo dài tiến độ,... 
Hiện tại, Tỉnh có 3.646 cơ sở nhà do nhà nước quản lý, với tổng diện tích 1.270.504,47 m2, trong đó: có 888 cơ sở của cơ quan nhà nước, với diện tích 247.487,82m2; 2.710 cơ sở của đơn vị sự nghiệp, với diện tích 1.004.130,81m2; 48 cơ sở của tổ chức khác, với diện tích 18.885,84m2. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Chương trình THTK, CLP theo giai đoạn và hàng năm của UBND tỉnh, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, các cơ sở hoạt động sự nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công. Trụ sở làm việc, nhà công vụ giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng cho thuê đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm; việc xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định,…
Bên cạnh đó việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh cũng còn hạn chế như: công tác tuyên truyền, vận động THTK, CLP trong quần chúng nhân dân từng lúc thiếu thường xuyên; việc nêu gương các mô hình hay để biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện về THTK, CLP chưa nhiều, thiếu sức lan tỏa để người dân tích cực thực hiện; một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện công tác đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên; việc đánh giá chưa sát với tình hình thực hiện tại cơ quan, đơn vị; chưa thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo; chất lượng báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu; công tác giải ngân vốn đầu tư công, thẩm tra quyết toán đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chậm lập báo cáo quyết toán, giải ngân vốn đầu tư công nên một số đơn vị thực hiện chưa đạt kế hoạch được giao, chuyển nguồn còn nhiều, một số chương trình, dự án kéo dài thời gian thực hiện so với quy định; kết thúc giai đoạn 2016 - 2020 một số chương trình, dự án không hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, nhất là các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, dự án có quy mô đầu tư lớn,…
Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, ông Thạch Phước Bình, Trưởng đoàn giám sát đánh giá công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thời gian qua được UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài chính, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, kịp thời ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn và hàng năm. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, lao động trong khu vực nhà nước ngày càng đi vào nề nếp; các đơn vị quản lý và sử dụng kinh phí đúng theo dự toán, hạn chế việc bổ sung ngoài dự toán; việc tiết kiệm cho ngân sách, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nâng cao năng suất lao động,… đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên cũng còn những hạn chế nhất định như việc chuyển nguồn đầu tư còn cao, các công trình triển khai không đảm bảo, còn xảy ra sai phạm gây thất thoát nguồn ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư chậm tiến độ giải ngân, vấn đề tiêu cực trong đấu thầu vẫn còn xảy ra, nhà thầu cắt xén vật tư dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo,…

Đồng chí Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách,
Trưởng Đoàn giám sát kết luận tại buổi làm việc chiều ngày 25/3/2022

Thời gian tới, Ông đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ngành tỉnh tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, xem công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, các cấp để tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; điều hành chặt chẽ ngân sách nhà nước, phân bổ chi đảm bảo đúng quy định, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát chi đáp ứng cải cách hành chính kịp thời; quan tâm đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào tiêu chí xét thi đua khen thưởng hàng năm trong cơ quan, đơn vị và biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường vai trò người đứng đầu trong sử dụng ngân sách nhà nước. Rà soát chặt chẽ vốn ODA, kiên quyết loại bỏ những dự án không hiệu quả từ nguồn vốn này. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, xử lý vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong thực hiện công tác này để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị,...

Tin, ảnh: Thanh Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 524
  • Trong tuần: 11,003
  • Tất cả: 2,057,246