Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - Hội đồng nhân dân khóa X
Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 27/11/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh do bà Thân Thị Ngọc Kiều - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự và có ý kiến chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có: thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ảnh: ông Trương Văn Toàn, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách 
thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra

Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 05 báo cáo và 16 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, gồm: báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024, báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Trà Vinh năm 2022, tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023; tình hình sử dụng dự phòng ngân sách, Quỹ dự trữ tài chính, các Quỹ ngoài ngân sách nhà nước và các nội dung phát sinh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026, thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh kết quả giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022 và các dự thảo Nghị quyết: phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022, bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2023, thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, phê chuẩn dự toán ngân sách; phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2024, quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024, bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Danh mục các công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, chương trình phát triển đô thị thành phố Trà Vinh (mở rộng), tỉnh Trà Vinh đến năm 2030, thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh, thị trấn Mỹ Long (huyện Cầu Ngang), thị trấn Cầu Ngang (huyện Cầu Ngang), tỉnh Trà Vinh, ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Dự thảo báo cáo thẩm tra đã đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, những nội dung quan tâm đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Đối với thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, về cơ bản, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chuẩn bị khá đầy đủ, tuy nhiên, dự thảo báo cáo thẩm tra cũng chỉ ra những nội dung chưa chặt chẽ và chưa phù hợp với quy định của pháp luật nhất là quy trình thủ tục trong thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác, việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác,...

Ảnh: ông Trần Trường Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phát biểu giải trình

Các đại biểu thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; đồng thời đề nghị các đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh soạn thảo văn bản trình kỳ họp giải trình rõ các nội dung được chỉ ra tại dự thảo báo cáo thẩm tra. Nhìn chung các đơn vị đều tiếp thu, làm rõ và sẽ phối hợp, điều chỉnh nội dung các báo cáo, dự thảo Nghị quyết như ý kiến của Ban.

Ảnh: bà Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách 
phát biểu kết luận tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, bà Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu đề nghị các cơ quan soạn thảo nghị quyết tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh lại nội dung các dự thảo Nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định để trình kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

T.V. Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 967
  • Trong tuần: 19 406
  • Tất cả: 2981406