Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh bầu
Sáng ngày 06/12/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X đã khai mạc kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023); tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu về việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Phát biểu triển khai công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 12 – Hội đồng nhân tỉnh khóa X, Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho rằng: đây là trọng trách lớn lao được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thay mặt cử tri và Nhân dân trong tỉnh thực hiện quyền giám sát về công tác nhân sự của chính quyền địa phương thông qua việc đánh giá mức độ tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu là một việc làm không mới nhưng giữ vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm đề cao quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc thực hiện quyền giám sát của Hội đồng nhân dân đối với những cán bộ được Nhân dân tín nhiệm giao trọng trách. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, dành thời gian xem xét, cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm, chính xác trong đánh giá, không nên quy kết tất cả thành tựu và hạn chế về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh chỉ là trách nhiệm của những người được lấy phiếu tín nhiệm mà phải thấy được trách nhiệm chung của các ngành, các cấp; đồng thời đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân sử dụng các thông tin chính thức, đã được kiểm chứng để đánh giá, thể hiện mức độ tín nhiệm; không sử dụng những thông tin chưa được sàng lọc, chưa được kiểm nghiệm, chưa đủ căn cứ để đánh giá.

Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm

Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thống nhất danh sách  những người được lấy phiếu tín nhiệm gồm 34 người.

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Cầu Kè thảo luận 
đối với báo cáo và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm

Hội đồng nhân dân tỉnh đã chia 07 Tổ để thảo luận đối với báo cáo và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm, gồm: (1) Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Càng Long; (2) Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Châu Thành; (3) Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Cầu Ngang; (4) Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Cầu Kè; (5) Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Trà Cú; (6) Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tiểu Cần + Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Trà Vinh và (7) Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thị xã Duyên Hải + Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Duyên Hải. Tại các cuộc thảo luận Tổ, nhìn chung các đại biểu thống nhất với báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm, các báo cáo cơ bản nêu rõ về kết quả thực hiện nhiệm vụ, ưu điểm, hạn chế và có đề ra kế hoạch để thực hiện trong thời gian tới; bản kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm cơ bản thực hiện đúng mẫu, đảm bảo quy trình và đã được thẩm định; tuy nhiên, có một số ít bản kê khai tài sản, thu nhập cần điều chỉnh lại cho phù hợp.

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất bầu Ban kiểm phiếu, tiến hành ghi phiếu và bỏ phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với 34 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, công bố kết quả kiểm phiếu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Kết quả như sau: 
1. Ông Kim Ngọc Thái - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao : 45 phiếu (chiếm 95,74 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 02 phiếu (chiếm 4,26 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00 % tổng số phiếu).
2. Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao : 39 phiếu (chiếm 82,98 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 07 phiếu (chiếm 14,89 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13 % tổng số phiếu).
3. Ông Kiên Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao : 28 phiếu (chiếm 59,57 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 18 phiếu (chiếm 38,30 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13 % tổng số phiếu).
4. Ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao : 35 phiếu (chiếm 74,47 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 11 phiếu (chiếm 23,40 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13 % tổng số phiếu).
5. Ông Trần Văn Phong - Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao : 25 phiếu (chiếm 53,19 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 22 phiếu (chiếm 46,81 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00 % tổng số phiếu).
6. Ông Thạch Giàu - Trưởng Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao : 24 phiếu (chiếm 51,06 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 22 phiếu (chiếm 46,81 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13 % tổng số phiếu).
7. Ông Trương Văn Toàn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao : 29 phiếu (chiếm 61,70 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 17 phiếu (chiếm 36,17 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13 % tổng số phiếu).
8. Ông Lâm Văn Phong - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao : 27 phiếu (chiếm 57,45 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 18 phiếu (chiếm 38,30 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13 % tổng số phiếu).
9. Bà Thạch Thị Sô Quươn - Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao : 24 phiếu (chiếm 51,06 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 23 phiếu (chiếm 48,94 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00 % tổng số phiếu).
10. Bà Nguyễn Thúy Kiều - Phó Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao : 24 phiếu (chiếm 51,06 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 21 phiếu (chiếm 44,68 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,26 % tổng số phiếu).
11. Ông Lê Văn Hẳn -  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao : 42 phiếu (chiếm 89,36 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 05 phiếu (chiếm 10,64 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00 % tổng số phiếu).
12. Ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao : 40 phiếu (chiếm 85,11 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 07 phiếu (chiếm 14,89 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00 % tổng số phiếu).
13. Ông Nguyễn Trung Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao : 30 phiếu (chiếm 63,83 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 16 phiếu (chiếm 34,04 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13 % tổng số phiếu).
14. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao : 41 phiếu (chiếm 87,23 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 06 phiếu (chiếm 12,77 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00 % tổng số phiếu).
15. Ông Trần Xuân Ánh - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao : 35 phiếu (chiếm 74,47 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 12 phiếu (chiếm 25,53 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00 % tổng số phiếu).
16. Ông Trần Văn Ba - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao : 27 phiếu (chiếm 57,45 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 18 phiếu (chiếm 38,30 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,25 % tổng số phiếu).
17. Ông Trần Trường Giang - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
- Số phiếu tín nhiệm cao : 22 phiếu (chiếm 46,81 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 22 phiếu (chiếm 46,81 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,38 % tổng số phiếu).
18. Ông Châu Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Số phiếu tín nhiệm cao : 32 phiếu (chiếm 68,09 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 15 phiếu (chiếm 31,91 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00 % tổng số phiếu).
19. Ông Trần Văn Hùng - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
- Số phiếu tín nhiệm cao : 19 phiếu (chiếm 40,43 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 22 phiếu (chiếm 46,81 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,76 % tổng số phiếu).
20. Ông Kiên Sóc Kha - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế
- Số phiếu tín nhiệm cao : 20 phiếu (chiếm 42,55 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 23 phiếu (chiếm 48,94 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8,51 % tổng số phiếu).
21. Ông Nguyễn Văn Nầy - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
- Số phiếu tín nhiệm cao : 17 phiếu (chiếm 36,17 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 26 phiếu (chiếm 55,32 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8,51 % tổng số phiếu).
22. Ông Dương Văn Ni - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải
- Số phiếu tín nhiệm cao : 25 phiếu (chiếm 53,19 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 19 phiếu (chiếm 40,43 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,38 % tổng số phiếu).
23. Ông Kiên Ninh - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao : 18 phiếu (chiếm 38,30 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 26 phiếu (chiếm 55,32 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,38 % tổng số phiếu).
24. Ông Trương Thanh Phong - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao : 36 phiếu (chiếm 76,60 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 10 phiếu (chiếm 21,27 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13 % tổng số phiếu).
25. Ông Nguyễn Văn Quyển - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao : 23 phiếu (chiếm 48,94 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 23 phiếu (chiếm 48,94 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00 % tổng số phiếu).
26. Ông Dương Hoàng Sum - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Số phiếu tín nhiệm cao : 37 phiếu (chiếm 78,72 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 09 phiếu (chiếm 19,15 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13 % tổng số phiếu).
27. Ông Phạm Văn Tám - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương
- Số phiếu tín nhiệm cao : 22 phiếu (chiếm 46,81 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 23 phiếu (chiếm 48,94 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13 % tổng số phiếu).
28. Ông Lê Minh Tân - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng 
- Số phiếu tín nhiệm cao : 22 phiếu (chiếm 46,81 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 24 phiếu (chiếm 51,06 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 00 % tổng số phiếu).
29. Ông Tiêu Thanh Tân - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính
- Số phiếu tín nhiệm cao : 32 phiếu (chiếm 68,09 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 12 phiếu (chiếm 25,53 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13 % tổng số phiếu).
30. Ông Bùi Thành Thương  - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ
- Số phiếu tín nhiệm cao : 15 phiếu (chiếm 31,91 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 25 phiếu (chiếm 53,19 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10,64 % tổng số phiếu).
31. Ông Phạm Minh Truyền - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
- Số phiếu tín nhiệm cao : 13 phiếu (chiếm 27,66 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 25 phiếu (chiếm 53,19 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 17,02 % tổng số phiếu).
32. Ông Lâm Sáng Tươi - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp
- Số phiếu tín nhiệm cao : 19 phiếu (chiếm 40,43 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 25 phiếu (chiếm 53,19 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,26 % tổng số phiếu).
33. Ông Nguyễn Văn Út - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
- Số phiếu tín nhiệm cao : 26 phiếu (chiếm 55,32 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 19 phiếu (chiếm 40,43 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,13 % tổng số phiếu).
34. Bà Nguyễn Thị Bạch Vân - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
- Số phiếu tín nhiệm cao : 23 phiếu (chiếm 48,94 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm        : 19 phiếu (chiếm 40,43 % tổng số phiếu).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8,51 % tổng số phiếu).
Phát biểu kết thúc công tác lấy phiếu tín nhiệm, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, kết quả này sẽ giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng tiếp tục rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Đây là một biện pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân tại địa phương, đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Hồng Lý

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 1151
  • Trong tuần: 19 590
  • Tất cả: 2981590