Đảng bộ huyện Cầu Kè: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh gắn với xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

         Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, ở huyện Cầu Kè ngày càng đi vào nền nếp, với nhiều giải pháp, các làm hay, cách làm sáng tạo thiết thực, sát với tình hình thực tiễn ở địa phương, đã tạo ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong lực lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong toàn đảng bộ  và có sức loa tỏa rộng, tạo ra sức bậc lớn trong quá trình lãnh chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng huyện Cầu Kè thành huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023.

          Quá triệt sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Cầu Kè đã xác định việc “đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng” là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong quá trình lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng bộ huyện đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, kế hoạch toàn khóa và gắn chuyên đề học tập và làm theo Bác hàng năm với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thốn mới, nông thôn mới nâng cao; xây dựng và bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên, công chức viên chức  và người lao đông phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả một cách thiết thực nhất.

         Để tạo được sự bước chuyển biến tích cực trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, Đảng bộ  huyện Cầu Kè đã xác định xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phòng chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh giảm biên chế với khâu đột phá là “Tăng cường trách nhiệm nêu gương người đứng đầu, gắn với học tập và làm theo Bác” là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là cơ sở vững chắc, là tiền đề quan trọng trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bênh cạnh đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện  cùng với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

         Với tinh thần tự học, học tập đi đôi với việc làm, trong những năm qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên, đã đi sâu vào ý thức của mọi tầng lớp xã hội và không ngừng được lan tỏa khắp nơi, tạo ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống văn hóa xã hội trên địa bàn huyện. Từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả. Tiêu biểu là mô hình “trên làm gương mẫu mực” “dưới tích cực làm theo”, qua thời gian phát động đã có 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên đoàn thể đăng ký tham gia thực hiện, tùy theo chức năng nhiệm vụ được phân công, các đối tượng chọn các nội dung phù hợp để xây dựng kế hoạch thực hiện, cuối năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, kết quả hàng năm có trên 98% đối tượng đăng ký thực hiện hoàn thành và hoàn thành tốt các nội dung kế hoạch đã đăng ký; hay mô hình “đồng hành cùng người nghèo” của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đến nay đã lan tỏa ra 11/11 xã thị trấn, kết quả qua 03 năm thực hiện mô hình này (từ năm 2021- 2023) đã huy động nguồn lực xã hội được trên 3 tỷ 436 triệu đồng, trong đó Ban chấp hành Đảng bộ huyện vận động được 692 triệu đồng, các xã, thị trấn vận động được 2 tỷ 744 triệu đồng để hổ trợ giúp đỡ 50 hộ nghèo, đến nay tất cả các hộ được hổ trợ giúp đở đều thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, an tâm để lao động sản xuất nâng cao đời sống kinh tế gia đình; mô hình chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần lồng ghép kể các câu chuyện ngắn về Bác và rút ra bài học kinh nghiệm để cán bộ, công chức, viên chức học tập, làm theo; kết hợp thông tin ngắn gọn về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuần qua và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần. Tại buổi chào cờ sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dự chào cờ đóng góp trên tinh thần tự nguyện đóng góp ít nhất 10.000 đồng/người để gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo. Kết quả từ tháng 4/2018 đến nay, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã tham gia đóng góp với tổng số tiền đóng góp trên 113 triệu đồng, qua đó đã hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho 14 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Mô hình này sau khi thực hiện đã lan tỏa đến các địa phương, đơn vị, ban ngành trong huyện, tính đến nay các xã, thị trấn và các ban ngành huyện thực hiện mô hình này, với tổng kinh phí đóng góp được trên 322 triệu đồng, hỗ trợ cho 710 lượt đối tượng học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong toàn huyện và còn nhiều mô hình điển hình tiên tiến khác như: mô hình “nghe dân nói làm dân tin”, mô hình “một ngày giúp dân”, mô hình “đối thoại trực tiếp với nhân dân”……

         Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Cầu Kè tập trung giải quyết hiệu quả những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những vấn đề bức xúc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm tại địa phương, như: Đổi mới, tinh giản tổ chức, bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững, đổi mới cơ cấu cây trồng có năng sản, chất lượng, có khả năng cạnh tranh thị trường, phát triển các vùng cây chuyên canh, đạt chuẩn VietGap, OCOP, giá trị cao; xây dựng các thương hiệu, nhãn hiệu các sản phẩm đặc sản có thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp nhận và giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

         Với những cách làm hay, hiệu quả, thiết thực, nên việc  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Cầu Kè đã tạo ra những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, thúc đẩy không khí thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; sẽ góp phần quan trọng vào việc lãnh chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, bình quân đạt 13,38%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ;  tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện còn 0,94%; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người gần 72,14 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, là đến nay huyện Cầu Kè đã hoàn thành các tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao và đang hoàn thành các thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận huyện Cầu Kè đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023, về đích trước 02 năm so với Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Cầu Kè lần thứ XII, nhiệm kì 2020 – 2025 đã đề ra.

         Giờ đây nếu ai có dịp về thăm lại Cầu Kè, quê hương của nữ Anh hùng liệt sĩ Nguyễn thị Út (Út Tịch), sẽ thật sự ngỡ ngàn trước những đổi thay của quê hương, với những con đường thẳng tấp được trãi nhựa bằng phẳng khang trang thẳng tấp thông suốt nói liền từ trung tâm huyện đến các xã, thị trấn, dọc hai bên đường là hệ thống đèn đường chiếu sáng, những tấm pano - áp phích, cờ Tổ quốc rực rỡ tung bay, cùng những tuyến đường hoa đang nở rộ sắc hương như đang vẫy chào ngày mới; các công trình cơ sở hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng với những thiết kế hiện đại, khang trang; những vườn cây chuyên canh đặ sản như: Dừa sáp, xoài, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, cam sành, bưởi da xanh,.... đang say trĩu quả, thẳng hàng, trải dài ngút tầm mắt; những sản phẩm OCOP được công nhận và đang vươn mình ra xa là dấu hiệu để huyện Cầu Kè bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đầy tiềm năng và hy vọng.

         Có thể khẳng định rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh ở huyện Cầu Kè hiện nay đã đi vào thực chất và sẽ được duy trì phát huy ngày càng loa tỏa rộng hơn nữa, lá món ăn tinh thần được mọi tầng lớp nhân dân trong huyện thực hiện hàng ngày, nhân dân Cầu Kè luôn cần cù, hăng say lao động, chung sức xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao, xây dựng một cuộc sống mới ấm no, bình đẳng, hạnh phúc và giàu đẹp hơn.

 

               NGUYỄN HỪNG

( BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY CẦU KÈ)

Bản đồ

Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 5523
  • Trong tuần: 27 296
  • Tất cả: 4107287
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẦU KÈ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Cầu Kè - Số 27 đường Trần Phú, Khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3834027 - Fax: 0294.3834027
- Email: cauke@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Cầu Kè" khi phát hành lại thông tin từ website này
Designed by VNPT.