GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất...
Thời gian kết thúc góp ý: 27/03/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo báo cáo và dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện...
Thời gian kết thúc góp ý: 23/03/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí...
Thời gian kết thúc góp ý: 22/03/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn chức vụ cán...
Thời gian kết thúc góp ý: 21/03/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công...
Thời gian kết thúc góp ý: 21/03/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
Thời gian kết thúc góp ý: 08/03/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
image advertisement

image advertisement
image advertisement
 

 

Kết quả giải quyết hồ sơ

THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá việc xử lý phản ánh qua Cổng Thông tin điện tử của tỉnh như thế nào ?
Bình chọn Xem kết quả
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
select
select
select
select