Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện văn bản cấp trên tại Thành ủy Trà Vinh
Lượt xem: 2206
Sáng ngày 17/5, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Kim Rương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đến kiểm tra việc triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các kết luận của thường trực Tỉnh ủy về công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tại Thành ủy Trà Vinh. 
 

 

Đoàn công tác Tỉnh ủy kiểm tra tại Thành ủy Trà Vinh

Kết quả triển khai, quán triệt, Thành ủy Trà Vinh đã xây dựng các chương trình, kế hoạch và triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả; 100% các văn bản được ban hành trong danh mục đều được tổ chức triển khai, quán triệt bảo đảm thông suốt từ thành phố đến cơ sở, cũng như lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và nhân dân đạt từ 85% trở lên. Qua tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Theo Thành ủy Trà Vinh, quá trình triển khai, tuyên truyền từng lúc chưa thật sự đi vào chiều sâu; công tác nắm tình hình nhân dân ở cở sở, giải quyết những vấn đề bức xúc đôi lúc thiếu kịp thời. Bên cạnh, một số ít cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên quan tâm đến công tác dân vận, xem đây là của ngành dân vận, từ đó chất lượng một vài nơi chưa cao, số lượng mô hình đăng kí “dân vận khéo” nhiều nhưng hoạt động chưa thật sự mang lại hiệu quả cao.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng cho rằng: Tỉnh ủy Trà Vinh rất quan tâm đến công tác dân vận, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thông qua việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện có liên quan đến các địa phương để cụ thể hóa, trong đó có thành phố Trà Vinh với nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng cũng lưu ý về chất lượng xây dựng kế hoạch chưa đảm bảo yêu cầu, còn chung chung, chưa cụ thể; việc cụ thể hóa chưa đồng bộ, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên chưa sâu, chưa nhiều và mô hình hiệu quả còn ít.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Chỉ đạo thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đề nghị Thành ủy Trà Vinh rà soát tất cả các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy chỉ đạo có liên quan để tiếp tục cụ thể hóa cho tốt, nhất là Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy về vấn đề quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ dân tộc, Nghị quyết số 14 về vấn đề quy hoạch cán bộ đoàn và Đề án 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố tăng cường công tác tuyên tuyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm, giải pháp về công tác dân vận của Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của từng ngành, nhất là về công tác giám sát và phản biện xã hội; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Đồng thời cần tăng cường nắm tình hình dư luận của đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Xuân Kha 

Tin khác