English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 213
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
52/KH-UBND 22/06/2021 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 Tải về
45/KH-UBND 07/06/2021 Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
36/KH-UBND 05/05/2021 Xây dựng Trang thông tin điện tử (website) bằng ngôn ngữ Việt - Nhật Tải về
757/QĐ-UBND 26/04/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho ngươi tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
110/KH-STP 19/04/2021 Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tải về
08/KH-BCĐ 03/03/2021 Tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 Tải về
10/KH-UBND 03/02/2021 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2021 Tải về
08/KH-BATGT 21/01/2021 Kế hoạch năm an toàn giao thông 2021 Tải về
05/KH-UBND 20/01/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Tải về
68/KH-UBND 27/11/2020 Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
62/KH-UBND 10/11/2020 Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
63/KH-UBND 10/11/2020 Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 2021 Tải về
60/KH-UBND 30/10/2020 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
40/KH-UBND 07/08/2020 Triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
31/KH-UBND 09/07/2020 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tích hợp và sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử trên Cổng dịch vụ công tỉnh Trà Vinh Tải về
24/KH-UBND 21/05/2020 Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
24/KH-UBND 21/05/2020 Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
20/KH-UBND 20/04/2020 Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020 Tải về
40/KH-BCĐ 07/04/2020 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Trà Vinh năm 2020 Tải về
40/KH-BCĐ 07/04/2020 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Trà Vinh năm 2020 Tải về
12345678910...