ស្ថានភាពកូវីដ-១៩ នៅខេត្តត្រាវិញថ្ងៃទី២១ មករា ឆ្នាំ ២០២២

យោងតាមព័ត៌មានពីគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ខេត្ត លទ្ធផលតេស្ត PCR នៅថ្ងៃទី ២១ ខែមករា ត្រាវិញបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានជាមួយកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៤០នាក់ (ក្នុងនោះមាន ២១៥ករណីរកឃើញក្នុងសហគមន៍, ១៨ករណីរកឃើញបានធ្វើចត្តាឡីស័កតាំងពីមុន ០៦ករណីរកឃើញក្នុងមណ្ឌលសុខាភិបាល ០១ករណីជាប្រជាជនពីក្រៅខេត្តចូលមកមូលដ្ឋាន បានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ១.១៨២ករណី កត់ត្រាករណីស្លាប់ ០៦នាក់។

ក្នុង ២៤០ ករណីវិជ្ជមានជាមួយ SARS-CoV-2 កត់ត្រានៅតាមមូលដ្ឋាន

ទីក្រុងត្រាវិញ៖ ២៩ ករណី

ស្រុកកាងឡុង៖ ២៥ ករណី

ស្រុកកូវកែ ៣៥ ករណី។

 ស្រុកទីវកឹង៖ ៤៥ ករណី។

 ស្រុកចូវថាញ់៖ ២០ ករណី

ស្រុកថ្កូវ៖ ៣២ ករណី

ស្រុកកូវង៉ាង៖ ២២ ករណី

ស្រុកយ្វៀងហាយ៖ ១២ ករណី

ទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយ៖ ១៩ ករណី

បណ្តាករណីស្លាប់រួមមាន៖

ករណីស្លាប់ទី ២២១ អ្នកជំងឺ  L.V.Q ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ ១៩៦៤ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំមីកឹមអាទីប្រជុំជនកាងឡុង ស្រុកកាងឡុង។

ករណីស្លាប់ទី ២២២ អ្នកជំងឺ L.V.T ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ ១៩៦៤ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំហាមយ៉ាង ស្រុកថ្កូវ។

ករណីស្លាប់ទី ២២៣ អ្នកជំងឺ T.T.H ភេទស្រ្តី កើតឆ្នាំ ១៩៥៧ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំដាយអាន  ស្រុកថ្កូវ។

ករណីស្លាប់ទី ២២៤ អ្នកជំងឺ T. T.S.R ភេទស្រ្តី កើតឆ្នាំ ១៩៥៩ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំហ៊ុងហ្វា ស្រុកទីវកឹង។

ករណីស្លាប់ទី ២២៥ អ្នកជំងឺ T. T.X ភេទស្រ្តី កើតឆ្នាំ ១៩៣៩ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំដាយភុក  ស្រុកកាងឡុង។

ករណីស្លាប់ទី ២២៤ អ្នកជំងឺ T. T.S.R ភេទស្រ្តី កើតឆ្នាំ ១៩៥៩ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំហ៊ុងហ្វា ស្រុកទីវកឹង។

ករណីស្លាប់ទី ២២៦ អ្នកជំងឺ T.V.S ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ ១៩៣៤ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំភឿកហាវ ស្រុកចូវថាញ់។

ដូចច្នេះ គិតដល់រសៀលថ្ងៃទី ២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ទូទាំងខេត្តត្រាវិញមានករណីវិជ្ជមានជាមួយនឹងកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៧.០៩៦នាក់, បានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ៣០.៣៧៤នាក់  និងមានករណីស្លាប់ ២២៦នាក់៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 1
  • ថ្ងៃនេ: 1593
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 11,758
  • ទាំងអស់: 329,437