មហាសន្និបាតតំណាងសមាគមកសិករខេត្តត្រាវិញ លើកទី៩ សម្រេចជោគជ័យល្អប្រសើរ

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា មហាសន្និបាតតំណាងសមាគមកសិករខេត្តត្រាវិញ លើកទី៩ អាណត្តិកាល ២០២៣-២០២៨ បានចាត់តាំងមហាសន្និបាតដោយប្រធានបទ៖ «សាមគ្គី - ផ្លាស់ថ្មី - ច្នៃប្រតិដ្ឋ - សមាហរណកម្ម - អភិវឌ្ឍន៍»។ មហាសន្និបាតនេះមានការចូលរួមពីតំណាងចំនួន២២៦នាក់ តំណាងឲ្យសមាជិកកសិករជាង ១៣០.០០០នាក់នៅក្នុងខេត្តទាំងមូល។ 

តំណាងចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងសមាគមកសិករខេត្តត្រាវិញ លើកទី៩

អញ្ជើញ ចូល រួមមហា សន្និ បាតមាន សម មិត្ត កាវ ស្វឹងធូវ៉ឹន អនុប្រ ធានមជ្ឈិមសមា គម កសិ ករ វៀត ណាម សមមិត្ត ផាម មិញ ហ៊ុង ស មាជិក គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ មជ្ឈិម សមា គម កសិ ករ វៀត ណាម ទទួលបន្ទុកតំ បន់ ភាគ ខាងត្បូង។ 

ចំណែក ខាងខេត្តមាន សមមិត្ត ង៉ូ ជី កឿង ស មា ជិក គណៈប្រតិ បត្តិការ មជ្ឈិមបក្ស លេខា បក្ស ខេត្ត សមមិត្ត គឹម ង៉ុកថាយ អនុលេ ខា អចិន្ត្រៃយ៍បក្ស ខេត្ត  មមិត្តឡេ វ៉ាំងហាំង អនុ លេ ខាបក្ស ខេត្ត ប្រធាន គណៈកម្មាធិ ការប្រជាជន ខេត្ត ស មមិត្ត ង្វៀងមិញ ទ្រៀក សមា ជិក គណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្ស ខេត្ត ប្រ ធានគណៈកម្មាធិ ការរណ សិរ្សមា តុ ភូមិ វៀត ណាមខេត្ត។ល។ ព្រម ទាំងតំ ណាងថ្នាក់ ដឹកនាំ មន្ទីរ ស្ថា ប័ន ខេត្ត។

ថ្លែង មតិក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាត ប្រធានសមាគមកសិករខេត្ត ត្រា វិញ ង្វៀងវ៉ាំង យ៉ុង បានអះអាងនូវតួនាទីស្នូលរបស់កសិករខេត្តលើ វិស័យកសិកម្ម និង  សាងជនបទ ថ្មី រួម ជាមួយ ប្រព័ន្ធ នយោបាយ ទាំងមូល របស់ ខេត្ត អនុវត្តសម្រេច បណ្តា ភាគកម្រិតនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ពាក់កណ្តាល អាណត្តិកាល  ហា សន្និ បាតតំ ណាងបក្ខភាគខេត្ត។

លោកក៏បានបញ្ជាក់ថា ជាមួយនឹងនិន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យក សិកម្ម នាពេលបច្ចុប្បន្ន ទាមទារកម្មា ភិ បាល សមាជិក និងកសិករគ្រប់រូប ចាំ បាច់ត្រូវ តែ លត់ ដំ សិក្សា រៀនសូត្រ ខិតខំប្រឹងប្រែង និងឈាន ឡើង ស្មើ នឹង ភារកិច្ចរបស់ខ្លួន។

ប្រធានសមាគមកសិករខេត្ត សង្ឃឹមថា តំ ណាង ដែល ចូល រួម  ហា សន្និ បាត នឹងផ្តោត លើការពិភាក្សា ធ្វើបទបង្ហាញ និង វាយតម្លៃជាក់ស្តែង និងទូលំទូ លាយ នៃលទ្ធផលដែលសម្រេចបាន ចំណុចខ្វះខាត និងផែនការកំណត់ ដើម្បី ដក ចេញបទពិសោធន៍ សម្រេចចិត្តលើគោលដៅ ទិសដៅ និង ភារកិច្ច សម្រាប់ អា ណត្តិកាល ថ្មី ដើម្បីបង្កើតតួនាទី និងកម្លាំងថ្មីក្នុងការងាររបស់សមាគម និង  នាកសិករខេត្ត។

យោងតាមសេចក្តីរបាយការណ៍មហាសន្និបាត អា ណត្តិ កាល កន្លង ហើយ សហគម សិករខេត្តបានទទួលស្គាល់សមាជិកចំនួន ២៤.៤៣៤ នាក់ សម្រេច បាន១០៦%នៃសេច ក្តី សម្រេច ចិត្ត  ចលនាកសិករប្រ ឡង ប្រ ណាំងក្នុងការ ផលិត ធ្វើ អា ជី  កម្ម សា មគ្គីជួយ គ្នា ធ្វើ មាន និងកាត់បន្ថយភាព ក្រីក្រចីរ ភាព បាន ក្លាយ ជាចំណុចចម្បងក្នុងជីវភាពសេដ្ឋកិច្ច។ មានគំ រូផលិតកម្ម ធ្វើ អាជីវ កម្ម ជា ច្រើន របស់បណ្តា គ្រួសារសមាជិកដែលទទួលបានវ្រភពចំណូលជាង ១ពាន់លានដុង/ឆ្នាំ។ ជា ពិ សេស មានគ្រួសារលោក ង៉ូ វ៉ាំង ដេ (ស្រុកយ្វៀង ហាយ) ចិញ្ចឹមបង្កងតា  បច្ចេក ទេស ខ្ពស់ ដោយទទួលបានចំណូល ១០ពាន់ លាន ដុង/ឆ្នាំ។ ឆ្លងតាម ចល នាបានជួយដល់គ្រួសារសមាជិកជាង ៣.០០០ គ្រួ ពីរុក្ខជាតិ គ្រាប់ពូជ ដើមទុន វិទ្យាសាស្ត្រ -បច្ចេកវិទ្យា។ល។

សមាគមគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ផ្សព្វផ្សាយអំពីការផ្ដើមអាជីវកម្មប្រកប ដោយភាពច្នៃប្រតិដ្ឋ កសាងគម្រោងការផ្ដើមអាជីវកម្មចំនួន ១១១ ដោយ មានគ្រួ សារកសិករ ៦៥១ គ្រួ ចុះឈ្មោះចូលរួម ដោយមានទុនវិនិយោគជាង ២៥,៥ ពាន់លានដុង។ ណែនាំឧបត្ថម្ភ នីតិវិធីនៃ ការចុះ បញ្ជីពា ណិជ្ជ សញ្ញា សម្រាប់ ផលិតផលកសិកម្មលេច ធ្លោ របស់ខេត្ត ដូចជា ស្រូវ អង្ករ ក្រូច ពោធិ៍ សាត់ និងក្រូចឃ្វិច។ល។ 

 សាងសម្រេចគំ រូកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដើម្បីដាំ ឪឡឹក ដាំ បន្លែ នៅ ក្នុង ផ្ទះ គម្រម កសិកម្ម ផ្ទះ សំ ណាញ់ នៅលើផ្ទៃ ដីចំ នួន ១0,000កា រ៉េ ដោយ មានគ្រួ សារប្រ ជា ជន ១១ គ្រួចូលរួម។ ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមសម្រេចបានពី ៨០ ដល់ ១៥០ លានដុង/ឆ្នាំ/កុង  ផ្តើម ពី នោះពង្រីក ទូលាយផ្ទះ គម្រម កសិកម្ម ផ្ទះ សំ ណាញ់ក្នុង ទូទាំងខេត្ត បាន ចំនួន ៤០.០០០ ទម្រង់ និងគំរូ អនុ វត្ត កម្ម វិធី បច្ចេក វិ ទ្យា ខ្ពស់ ផ្សេងទៀតចំ នួន៧៤០កន្លែង។

ពង្រីកប្រភពទុននៃមូលនិធិឧបត្ថម្ភកសិករបានជាង ១៩,៦ ពាន់លានដុង នាំឲ្យបង្កើនមូលធនមូលនិធិរបស់ ខេត្តទាំងមូលកើនដល់ជាង ៤៤ ពាន់លាន ដុង ។ អនុវត្តការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជូនគ្រួសារក្រីក្រ គ្រួ សារទទួល របប គោលគោលនយោបាយផ្សេងទៀត ដោយសរុបបំណុលជាង ១.២០០ ពាន់លាន ដុង  

ថ្លែងយោ បល់ ក្នុងមហាសន្និ បាត អនុប្រ ធានមជ្ឈិមសមា គម កសិ ករ វៀត ណាម កាវ ស្វឹង ធូ វ៉ឹន កំណត់ត្រានិងស្ងើចសរ សើរនូវលទ្ធផល ស្នា ដៃដែលសមា គម កសិករ ខេត្តត្រា វិញសម្រេចបានក្នុង អា ណត្តិ កាលកន្លង។ លោក ស្រ្តី ក៏ ផ្តល់យោ បល់ដល់សមាគមកសិករត្រាវិញគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ត្រូវបន្តផ្លាស់ ថ្មី ខ្លឹមសារ និង វិធី សាស្រ្តប្រតិបត្តិការ ពង្រឹង ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ លើកកម្ពស់ កម្រិត ពល កម្មជនបទ ពង្រីកប្រ ភពធនធាន ឧបត្ថម្ភដើមទុន សម្ភារៈកសិកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យាដល់ក សិ ករ។ល។ សកម្មក្នុងការកសាង និងពង្រឹងអង្គ ភាព របស់សមាគម លើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងកម្រិត របស់ កម្មា ភិ បាលសមាគម និង គុណ ភាពធ្វើសកម្មភាពរបស់បណ្តា មូលដ្ឋាន សមាគម។ល។

អនុប្រ ធានមជ្ឈិមសមា គម កសិ ករ វៀត ណាម កាវ ស្វឹង ធូ វ៉ឹន ថ្លែងយោ បល់ ក្នុងមហាសន្និ បាត

ថ្លែងយល បល់ ចង្អុល ការ មហាសន្និបាត អនុ លេ ខាអចិន្ត្រៃយ៍ បក្ស ខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រ ជាជ  ខេត្ត គឹម ង៉ុក ថាយ បាន បញ្ជាក់ពីតួនាទីសំខាន់ៗ និងការ រួម ចំ ណែក របស់សមាគមកសិករគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុង ខេត្ត ក្នុងអា ណត្តិ កាល កន្លង  ទន្ទឹមនឹងនោះ ក្រើន រំ លឹក ដល់ បញ្ហាមួយចំនួន ដែលគប្បីយក ចិត្ត ទុក ដាក់ និងផ្តោត លើការអនុវត្តក្នុងអាណត្តិកាលបន្ទាប់។ នោះគឺ បន្តផ្លាស់ ថ្មីខ្លឹមសារ និងទម្រង់ ផ្សព្វ ផ្សាយ អប់រំនយោបាយ សតិ អា រម្មណ៍ជូនកម្មា ភិ បាល សមាជិកកសិករ។ ផ្តោតលើការ កសាង សមា គម រឹង មាំ ស្រាវជ្រាវ ស្វែងរក រៀនសូត្រ ម្ចាស់ ការផ្លាស់ ថ្មីខ្លឹមសារ និងវិធី សាស្រ្ត ប្រតិ បត្តិ ការ។ 

អនុ លេ ខាអចិន្ត្រៃយ៍ បក្ស ខេត្ត ស្នើសមា គមបន្តពង្រីកខ្លាំងក្លា លើក កម្ពស់ គុណ ភាពរាល់ចល នាប្រ ឡងប្រ ណាំង។ ចង សម្ព័ន្ធជិត ស្និទ្ធក្នុងការផលិត កែ ច្នៃដើម្បីបង្កើតកន្សោម តម្លៃរួម ចំ ណែកលើក កម្ពស់ គុណ ភាពដល់កសិករ។ រួម ជា មួយបក្ខ ភាគ ខេត្ត អនុវត្តសម្រេចគោល ដៅជនបទ ថ្មីត្រូវ តាម ភាព ជាក់ ស្តែង និងមានជម្រៅជាង ។ អ នុវត្ត ល្អមុខ ងារតំណាង ការពារ ថែរក្សាសិទ្ធិ និងផល ប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់កសិករ។ គណៈប្រតិបត្តិការ បណ្តា  មា គមគព្បីធ្វើ ជាគំរូ ស្វា ហាប់ ឈានមុខក្នុងការតម្រង់ទិស ស្នើ និង គ្រប់គ្រង រាល់សកម្ម ភាព  បស់សមាគម។

អនុ លេ ខាអចិន្ត្រៃយ៍ បក្ស ខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត គឹមង៉ុកថាយ ថ្លែងចង្អុលការសន្និបាត

ស្ថិតក្នុងមហាសន្និ បាត អនុ លេ ខា បក្ស ខេត្ត ប្រធាន គណៈកម្មាធិការ ប្រ ជាជន ខេត្ត ឡេវ៉ាំងហាំង តំណាងគណៈកម្មាធិ ការ បក្ស ខេត្ត ក្រុម ប្រឹក្សាប្រ ជាជន គណៈកម្មាធិ ការប្រជាជន គណៈកម្មាធិ ការ រណសិរ្សមា តុ ភូមិវៀត ណាមខេត្ត ជូន ទឹកប្រាក់ ១០ពាន់ លាន ដុងរួម វិភាគ ទាន ចូល មូលនិធិឧបត្ថម្ភកសិករ ខេត្ត។

គណៈប្រធានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈប្រតិបត្តិការរបស់សមាគមសម្រាប់អាណត្តិថ្មី

ហាសន្និបាតបានបោះឆ្នោតជ្រើសគណៈប្រតិបត្តិការមាគមកសិករខេត្ត នីតិកាលទី៩ អាណត្តិកាល ២០២៣-២០២៨ចំនួន ២៩រូប។ សមមិត្ត ង្វៀងវ៉ាំងយ៉ុង បានជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានមាគមកសិករខេត្តសាឡើងវិញ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ បោះក្រុមប្រតិភូជាផ្លូវការចូលរួមហាសន្និបាតតំណាងមាគមកសិករវៀតណាមទូទាំងប្រទេស លើកទី៨ ចំនួន ១៣រូប តំណាងបម្រុង២រូប

គណៈប្រតិបត្តិការអាណត្តិកាលថ្មីបង្ហាញមុខមហាសន្និបាត

នៅក្នុងកាសនេះដែរ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត បានជូនបណ្ណសរសើរចំនួន១៥ច្បាប់ ដល់សមូភាព កន្លែង និងបុគ្គល១០រូបដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការងារមាគម និងចលនាកសិករអាណត្តិកាល ២០១៨-២០២៣៕

ភឿងអាន-មិញទ្រី

 

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 17
  • ថ្ងៃនេ: 131
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 4,157
  • ទាំងអស់: 1,235,107