Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
28/NQ-HĐND 13/09/2021 Nghị quyết Về việc sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND và một số Điều của Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải về
29/NQ-HĐND 13/09/2021 Nghị quyết Về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu năm 2021; mức hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự Tải về
30/NQ-HĐND 13/09/2021 Nghị quyết về thông qua và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 Tải về
31/NQ-HĐND 13/09/2021 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021 Tải về
32/NQ-HĐND 13/09/2021 Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 Tải về
33/NQ-HĐND 13/09/2021 Nghị quyết sửa đổi Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Tải về
34/NQ-HĐND 13/09/2021 Nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
14/2021/NQ-HĐND 13/09/2021 Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
15/2021/NQ-HĐND 13/09/2021 Nghị quyết Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh Tải về