No title... No title...
CÔNG KHAI Tổng hợp tình hình công khai
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 20232022 23/NQ-HĐND16/12/2022
2Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 20222022 08/NQ-HĐND17/07/2022
3Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 20222022 10/NQ-HĐND17/07/2022
4Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 20232022 12/NQ-HĐND15/07/2022
5Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 20222022 03/NQ-HĐND06/05/2022
6Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 20222022 04/NQ-HĐND06/05/2022
7Nghị quyết về việc thông qua và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 20252021 30/NQ-HĐND15/12/2021
8Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 20222021 31/NQ-HĐND15/12/2021
9Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 20212021 21/NQ-HĐND02/07/2021
10Nghị quyết về việc phê duyệt dự kiến danh mục công trình đầu tư công kế hoạch năm 20222021 22/NQ-HĐND02/07/2021
11Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 20212021 02/NQ-HĐND21/03/2021
12Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công năm 20212020 163/NQ-HĐND15/12/2020
Bản đồ hành chính