No title... No title...
Tên công khai ngân sách Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2021
Kỳ báo cáo 2021
Thể loại báo cáo Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
Mã biểu mẫu Biểu số 93-95/CK-NSNN
Số quyết định/ VB Công bố QĐ số......../QĐ-UBND
Ngày công bố 09/07/2021
Bản đồ hành chính