No title... No title...
Tên công khai ngân sách Tờ trình về việc dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2022
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2021
Kỳ báo cáo 2021
Thể loại báo cáo Dự toán NSĐP trình HĐND
Mã biểu mẫu DT-2022-N-B69-TT343-845
Số quyết định/ VB Công bố Tờ trình số 336/TTr-UBND
Ngày công bố 25/11/2021
Bản đồ hành chính