No title... No title...
Tên công khai ngân sách Tờ trình về việc dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2023
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2022
Kỳ báo cáo 2022
Thể loại báo cáo Dự toán NSĐP trình HĐND
Mã biểu mẫu 69/CK-NSNN
Số quyết định/ VB Công bố 244/TTr-UBND
Ngày công bố 06/12/2022
Bản đồ hành chính