No title... No title...
Tên công khai ngân sách Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2020
Kỳ báo cáo 2020
Thể loại báo cáo Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định
Mã biểu mẫu Biểu số DT-2020-N-B81-B92-TT343-845
Số quyết định/ VB Công bố 11/QĐ-UBND, ngày 14/01/2020
Ngày công bố 14/01/2020
Bản đồ hành chính