No title... No title...
Tên công khai ngân sách Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2019
Kỳ báo cáo 2019
Thể loại báo cáo Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định
Mã biểu mẫu Biểu số 1
Số quyết định/ VB Công bố 48/QĐ-UBND, ngày 07/01/2019
Ngày công bố 07/01/2019
Bản đồ hành chính