No title... No title...
Tên công khai ngân sách Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách năm 2019
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2019
Kỳ báo cáo 2019
Thể loại báo cáo Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
Mã biểu mẫu Biểu số THDT-2019-N-B93-B95-TT343-845
Số quyết định/ VB Công bố BC số 707/BC-UBND, ngày 04/12/2019
Ngày công bố 04/12/2019
Bản đồ hành chính