No title... No title...
Tên công khai ngân sách Quyết định công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2018
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2018
Kỳ báo cáo 2018
Thể loại báo cáo Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định
Mã biểu mẫu Biểu số 2
Số quyết định/ VB Công bố Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 19/01/2018
Ngày công bố 19/01/2018
Bản đồ hành chính