No title... No title...
Tên công khai ngân sách Tờ trình dự toán ngân sách, phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2019
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2018
Kỳ báo cáo 2019
Thể loại báo cáo Dự toán NSĐP trình HĐND
Mã biểu mẫu Biểu số 1
Số quyết định/ VB Công bố 205/TTr-UBND, ngày 11/12/2018
Ngày công bố 11/12/2018
Bản đồ hành chính