No title... No title...
Tên công khai ngân sách Tình hình thực hiện thu chi Ngân sách và sử dụng nguồn ngân sách huyện năm 2018
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2018
Kỳ báo cáo 2018
Thể loại báo cáo Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
Mã biểu mẫu Biểu số 1
Số quyết định/ VB Công bố Báo cáo số 485/BC-UBND, ngày 06/12/2018
Ngày công bố 06/12/2018
Bản đồ hành chính