No title... No title...
Tên công khai ngân sách Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2020 và Công khai Quyết toán NS năm 2018
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2020
Kỳ báo cáo 2020
Thể loại báo cáo Tổng hợp tình hình công khai
Mã biểu mẫu Biểu số 1
Số quyết định/ VB Công bố Công văn số 40/UBND-TH, ngày 17/01/2020
Ngày công bố 17/01/2020
Bản đồ hành chính