No title... No title...
Tên công khai ngân sách Tình hình thực hiện thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2018
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2018
Kỳ báo cáo 2018
Thể loại báo cáo Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
Mã biểu mẫu Biễu 93-95/CK-NSNN
Số quyết định/ VB Công bố QĐ số /QĐ-UBND
Ngày công bố 06/10/2018
Bản đồ hành chính