No title... No title...
Tên công khai ngân sách Quyết định công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2019
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2020
Kỳ báo cáo 2020
Thể loại báo cáo Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
Mã biểu mẫu Biểu số 96-102/CK-NSNN
Số quyết định/ VB Công bố Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 10/8/2020
Ngày công bố 10/08/2020
Bản đồ hành chính