No title... No title...
Tên công khai ngân sách Tờ trình dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu chi năm 2021
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2020
Kỳ báo cáo 2020
Thể loại báo cáo Dự toán NSĐP trình HĐND
Mã biểu mẫu Biểu số 69-80/CK-NSNN
Số quyết định/ VB Công bố Tờ trình số 229/TTr-UBND ngày 10/12/2020
Ngày công bố 10/12/2020
Bản đồ hành chính