No title... No title...
Tên công khai ngân sách Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2021
Kỳ báo cáo 2021
Thể loại báo cáo Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định
Mã biểu mẫu Biểu số 81-92/CK-NSNN
Số quyết định/ VB Công bố Quyết định số 10/QĐ-UBND, ngày 14/01/2021
Ngày công bố 14/01/2021
Bản đồ hành chính