Cầu Kè: với mô hình “Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình”

        Gia đình là tế bào, hạt nhân của xã hội, có quan hệ huyết thống, nhiều gia đình tốt thì xã hội tốt, đồng thời gia đình có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của xã hội.

         Nhằm tăng cường các giải pháp về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình phù hợp với tình hình hiện nay, thời gian qua, Trung ương và Tỉnh xây dựng, ban hành và trình ban hành các đề án, chương trình như Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình Việt Nam; Đề án Tổ chức Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hàng năm; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Đối với địa phương đã thể chế ban hành các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước có liên quan đến kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6...

 

anh tin bai

Quang cảnh buổi tuyên truyền pháp luật cho người dân

        Trên cơ sở đó, hàng năm thực hiện Kế hoạch tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện, các xã, thị trấn cùng với các ban, ngành, đoàn thể ở huyện Cầu Kè đã tập trung tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với các nội dung như: Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật hôn nhân và gia đình; chính sách liên quan đến việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, phát triển bền vững, việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức lối sống, cách ứng xử trong gia đình; về vai trò, vị trí, ý nghĩa của đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn còn lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khóm văn hóa. Nổi bậc nhất là các phong trào do các tổ chức, đoàn thể phát động như “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Phòng, chống tệ nạn xã hội” … và phong trào “xã, thị trấn không tệ nạn ma túy”, phong trào “xây dựng nông thôn mới”, “xây dựng khung tiêu chuẩn xã, thị trấn tiêu biểu” … Cùng với việc tuyên truyền vận động, các  xã, thị trấn còn vận động thành lập và đưa vào hoạt động các loại hình câu lạc bộ như: câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền … Xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình, tiêu biểu, tạo ra phong trào xây dựng gia đình ít con, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc… Kết quả trong năm 2023, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai 54 cuộc tuyên truyền về mô hình giáo dục đạo đức, lối sống và phòng, chống bạo lực gia đình, thu hút 5.376 lượt người dự; tổ chức 12 lớp tập huấn xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, công tác gia đình, triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các xã, thị trấn, ấp - khóm, thu hút 804 lượt người tham dự; đồng thời cấp kinh phí cho các ấp, khóm trên địa bàn huyện thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đến nhân dân (mỗi năm 2 đợt), với tổng kinh phí trên 262 triệu đồng. Ngoài ra, còn bố trí kinh phí duy trì tổ chức tuyên truyền đạo đức lối sống trong gia đình cho 33 ấp, khóm, với tổng số tiền 18 triệu đồng. Tính đến hết quí I/2024, huyện Cầu Kè đã thành lập, duy trì hoạt động được 42 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 23 mô hình tuyên truyền đạo đức lối sống trong gia đình. Tổ chức xây dựng và củng cố mạng lưới cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em 11 xã, thị trấn, hoạt động trên địa bàn 67 ấp, khóm.

 

 

Quang cảnh buổi tuyên truyền pháp luật cho học sinh

         Ngoài ra các ngành, các cấp trong huyện còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch truyền thông vào các dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 về chủ đề gia đình hạnh phúc, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong gia đình đã tạo sự lan tỏa, hiệu ứng xã hội mạnh mẽ tôn vinh giá trị gia đình; tuyển chọn gia đình văn hóa tiêu biểu về dự Ngày gia đình Việt Nam 28/6 tại tỉnh Trà Vinh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; tổ chức Liên hoan Gia đình văn hóa tiêu biểu cấp huyện, tham dự cấp tỉnh vào các năm chẳn và đạt được nhiều thứ hạng cao....

 Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa mô hình tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng gia đình trở thành hạt nhân của xã hội, hướng tới xây dựng một xã hội mới, nền văn hóa mới, các cấp, các ngành, địa phương cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh; xây dựng gia đình văn hóa; giáo dục đời sống gia đình, thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; tuyên truyền những mô hình tốt tại cộng đồng; truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép việc tuyên truyền trong sinh hoạt cộng đồng, lễ hội văn hoá, hương ước, quy ước và hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở, trong các tác phẩm, sản phẩm văn hóa, văn nghệ…đồng thời phát hiện và biểu dương những gương điển hình đồng thời phê phán những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội. (2) Triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về công tác gia đình, trong đó tập trung các nội dung: Thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; (3) Thực hiện lồng ghép các nội dung công tác gia đình trong xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị, địa phương; trong thực hiện các nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các cuộc vận động, phong trào, mô hình có liên quan của các cơ quan phát động và tổ chức; (4) Tăng cường, phát huy hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo và quy chế Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp; nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình phù hợp tình hình thực tế; (5)  Quan tâm tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực, kỹ năng về quản lý, lãnh đạo công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục đời sống gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình từ huyện đến cơ sở; nâng cao năng lực truyền thông cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên; (6) Tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày kỷ niệm ; tổ chức và tham gia tốt các hội theo, hội thi liên quan đến công tác gia đình; (7) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác gia đình. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực hợp pháp từ cơ quan, tổ chức nhằm tăng tính bền vững, hiệu quả trong triển khai thực hiện các hoạt động của công tác gia đình. Thực hiện chế độ báo cáo về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tổng kết, đánh giá, thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình.

          Ngoài các nhiệm vụ giải pháp trên, đòi hỏi từng thành viên trong mỗi gia đình cần phải phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mình đối với gia đình, đối với xã hội thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình, về giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh. Qua đó, giúp cho các gia đình có kiến thức và kỹ năng sống, chủ động phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trong gia đình, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong tình hình mới.

Nguyễn Hừng
Bản đồimage advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 65
  • Trong tuần: 865
  • Tất cả: 4233914
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẦU KÈ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Cầu Kè - Số 27 đường Trần Phú, Khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3834027 - Fax: 0294.3834027
- Email: cauke@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Cầu Kè" khi phát hành lại thông tin từ website này
Designed by VNPT.