Huyện Cầu Kè tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

    Ngày 23  tháng 8 năm 2019, Chủ tịch UBND huyện có ban hành Công văn số 199/UBND-NC về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao Trưởng Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

    1. Đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện: “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tổ chức thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

    2. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Công văn số 589-CV/TU ngày 04/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Có giải pháp giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân ngay từ khi phát sinh tại cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp; tăng cường kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

    3. Tăng cường trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với người dân. Tổ chức thực hiện việc áp dụng phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3159/UBND-NC ngày 29/8/2018 về việc triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Kịp thời nhập số liệu vào phần mềm các vụ việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay khi phát sinh và cập nhật đầy đủ quá trình xem xét, giải quyết theo quy định.

    4. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị, địa phương mình thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước; phải coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 03/3/2016 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các ngành, đơn vị, địa phương.

    5. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Công văn số 2455/UBND-NC ngày 03/7/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực tỏng chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật.
    6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử; đạo đức nghề nghiệp; văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc chuyển đổi vị trí công tác; cải cách hành chính. Thực hiện tốt các quy định về tiếp nhận, xử lý các tin báo, tố giác tham nhũng, lãng phí; tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, không để phát sinh thành “điểm nóng”; tăng cường kiểm tra, giám sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ việc, vụ án tham nhũng.

    7. Tiếp nhận, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền, phối hợp với cơ quan chức năng bảo vệ người tố cáo đối với những hành vi tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ theo quy định. Phối hợp với Thanh tra tỉnh rà soát, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 15/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập. Tham mưu thực hiện tốt công tác thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại đơn vị, địa phương./.

Phạm Thị Hồng Ngọc

Bản đồ



image advertisement

 




Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1352
  • Trong tuần: 12 491
  • Tất cả: 4249598
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẦU KÈ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Cầu Kè - Số 27 đường Trần Phú, Khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3834027 - Fax: 0294.3834027
- Email: cauke@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Cầu Kè" khi phát hành lại thông tin từ website này
Designed by VNPT.